Thực hiện công văn 289/PGD-NGLL của Phòng Giáo dục đào tạo Huyện Bắc Trà My ngày 26 tháng 8 năm 2020  về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật về ATGT năm ...